Compromisos ambientals

MRW - Compromisos ambientals

MRW és una empresa líder en el sector del transport urgent de paqueteria, a nivell nacional i internacional, i un referent en el compromís social. La nostra missió és aportar solucions per tal de fer guanyar temps unint distàncies.

Essent plenament conscients de la repercussió ambiental que origina la nostra activitat logística i de transport, volem actuar respectant el nostre entorn i el benestar social de les generacions presents i futures. A aquest efecte, ens comprometem a desenvolupar la nostra activitat de manera sostenible tenint en compte els següents principis fonamentals:

  • Assegurar el compliment de la legislació i la reglamentació ambiental aplicable a les nostres instal•lacions i operacions, així com el compliment d'altres compromisos de caràcter voluntari que assumeixi l'organització.
  • Aplicar les mesures necessàries per prevenir la contaminació, minimitzar la generació de residus i fer un ús responsable dels recursos materials i energètics.
  • Procurar la millora contínua mitjançant el mesurament, l'avaluació i l'anàlisi periòdica de la gestió ambiental i de l'adequació de les mesures adoptades.
  • Promoure la formació i sensibilització mediambiental entre tots els nostres grups d'interès (Empleats, franquícies, clients, proveïdors i, en general, tota la societat) amb la finalitat de millorar les condicions ambientals del nostre entorn més immediat.
  • Proporcionar als empleats un lloc de treball sa i segur, garantint que el personal estigui format i tingui accés a un equip de seguretat i emergència.
  • Incentivar l'aplicació de bones pràctiques ambientals entre els nostres proveïdors i aplicar les mesures oportunes per tal que els qui desenvolupen la seva activitat en alguna de les dependències de l'empresa compleixin els principis d'aquest compromiso.
  • Informar i col·laborar amb les autoritats públiques en situacions de crisi i emergències ambientals, i manifestar la nostra disposició permanent a cooperar-hi.
  • (fi d'opcions)

Aquest compromiso ambiental representa el marc de referència per establir els objectius i les fites ambientals que cal assolir per part de l'organització.

La Direcció d'MRW assumeix la responsabilitat de vetllar per la difusió i el compliment d'aquest compromiso, així com de revisar-la i actualitzar-la sempre que calgui.