Condicions generals de prestació del servei nacional de transport MRW

Segons aquest document, que té el CARÀCTER de TÍTOL NO NEGOCIABLE, FITMAN, S.L., amb domicili social Polígono Industrial El Oliveral, Sub Polígono II, parcela número 13, 46190 Ribarroja de Turia (Valencia), CIF B-59060715, per al cas de contractació en línia, o l'empresa franquiciada d'MRW la denominació social i altres dades de la qual consten a l'anvers d'aquest document, per al cas de contractació presencial, (d'ara endavant LA COMPANYIA) i EL REMITENT acorden celebrar un CONTRACTE que es regirà per les següents clàusules:

1. Les parts

EL REMITENT és la persona o entitat que, sotmetent-se a aquestes condicions (les "Condicions"), lliura a LA COMPANYIA un enviament per al seu transport, i reconeix que n'és el propietari, o, en cas de no ser-ho, reconeix que actua com a representant o agent autoritzat de l'amo o de qui en tingui drets, i, en qualsevol cas, accepta els termes i les condicions d'aquest contracte en nom propi.

LA COMPANYIA és l'empresa franquiciada MRW la denominació social de la qual i altres dades consten a l'anvers d'aquest document, que, de conformitat amb les Condicions, accepta l'enviament per tal de donar-li curs al lloc de destinació, podent subcontractar l'execució de la totalitat o de qualsevol part d'aquest contracte i, en conseqüència, pot utilitzar per a aquesta execució altres franquiciades del Grup MRW i de filials, agents o col·laboradors que, alhora, també poden subcontractar altres entitats o persones per a la consecució del fi pactat.

Aquestes Condicions es poden aplicar a tots els enviaments que realitzi el REMITENT, sempre que no s'hagin pactat per escrit signat per ambdues parts unes condicions especials que modifiquin o ampliïn allò pactat en aquest document.

2. L'enviament

A l'efecte d'aquest contracte, s'entén per "enviament" l'objecte o objectes susceptibles de trasllat, enviats amb un mateix justificant de recollida nacional, que no són inacceptables ni estan prohibits de conformitat amb aquesta clàusula, lliurats PEL REMITENT a LA COMPANYIA per al seu transport i lliurament a l'adreça indicada com a lloc de destinació.

2.1 GARANTIES GENERALS: Pel que fa a l'enviament, EL REMITENT assumeix les següents obligacions fonamentals: a) fer constar de forma completa i precisa la descripció i els detalls de l'enviament; b) embalar i preparar l'enviament de conformitat amb la seva pròpia naturalesa i circumstàncies permetent un transport i manipulació segurs; i c) fer constar, si s'escau, el valor declarat correcte. Així mateix, declara sota la seva responsabilitat que: a) l'enviament no és un objecte dels declarats inacceptables o prohibits de conformitat amb l'apartat 2.2.1 d'aquesta clàusula; i b) la remissió de l'enviament respecta totes les lleis, normes o regulacions aplicables i, per tant, no és il·legal per a LA COMPANYIA procedir amb l'enviament.

2.2. OBJECTES INACCEPTABLES O PROHIBITS: Són objectes inacceptables o prohibits els següents: diners en efectiu, armes de foc, explosius, materials radioactius, drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques, productes sotmesos a règim de reserva, mercaderies perilloses, materials combustibles i, en general, tots els que estiguin subjectes a restricció per les normes vigents per a qualsevol tipus de transport.

Per als casos en els quals la naturalesa legal de l'activitat del Client contempli que les característiques de l'enviament es corresponguin amb objectes inacceptables o prohibits, les condicions del transport s'hauran de reflectir de manera particular en un contracte aplicable a aquest efecte.

En el supòsit que EL REMITENT lliurés a LA COMPANYIA un enviament inacceptable o prohibit, es compromet a indemnitzar-la dels danys i perjudicis que pateixi, així com a respondre davant LA COMPANYIA per les sancions i despeses que hagi d'afrontar, havent d'abonar o reintegrar EL REMITENT, segons el cas, els imports de les multes i altres sancions dineràries imposades a LA COMPANYIA, així com els honoraris d'advocats i procuradors en els quals s'incorri i totes les costes judicials.

2.3 OBJECTES DE VALOR: Les joies, els rellotges, les antiguitats, les obres d'art, els segells, els metalls preciosos, els lingots i similars, les pedres precioses, els diamants i carbons industrials, els títols valors al portador, els xecs de viatge, els tiquets restaurant, les targetes de regal, els xecs de gasolina i/o d'hotel, loteria i en general objectes de valor poden ser transportats per la xarxa MRW, respectant les limitacions legals, sempre que EL REMITENT contracti l'assegurança addicional que se li ofereix (opció no disponible per a contractació on line). En cas que s'hagi efectuat el transport sense contractar aquesta assegurança, la responsabilitat de la COMPANYIA quedarà limitada a la que estableix amb CARÀCTER general la Condició 4.1 posterior (aproximadament 6 € per quilogram transportat), sempre i quan l'enviament s'hagi pogut transportar legalment. En cas contrari, l'enviament es considerarà inacceptable i s'aplicarà allò disposat a l'últim paràgraf de la Condició 2.2 anterior.

2.4 MESURES DE SEGURETAT EN EL TRANSPORT D'ENVIAMENTS PER VIA AÈRIA: El REMITENT, pel que fa a les normes de seguretat en el transport d'enviaments per via aèria: a) declara i garanteix que en l'enviament no hi ha articles prohibits inclosos en la versió vigent de l'apartat 6. de l'Annex del Reglament (UE) núm. 185/2010 de la Comissió, de 4 de març de 2010 (dispositius explosius i incendiaris); i b) accepta que l'enviament pugui ser retingut, sotmès a controls i que s'examini el seu contingut per raons de seguretat, la qual cosa pot incloure la inspecció mitjançant raigs-X, càmeres de simulació, controls manuals o altres mesures tècniques o biosensorials.

3. Prestació del servei

3.1 DRETS DE LA COMPANYIA: Amb l'única finalitat que LA COMPANYIA pugui proporcionar una correcta i segura prestació dels seus serveis, LA COMPANYIA té dret a:

A) Inspeccionar l'enviament en qualsevol moment, cosa que inclou l'obertura i examen del seu contingut, llevat que per la natura o tipus d'enviament la llei aplicable ho prohibeixi. A aquest efecte, EL REMITENT haurà de condicionar l'enviament de tal forma que es pugui obrir i tancar de forma segura.

B) No acceptar cap enviament que no respongui adequadament a allò garantit PEL REMITENT a la clàusula 2. anterior i, especialment, els objectes declarats inacceptables o prohibits i els que s'hagin infravalorat a l'efecte duaner.

C) Transportar l'enviament per qualsevol ruta, itinerari, procediment o mitjà de transport que segons el parer de LA COMPANYIA siguin els més apropiats per executar el transport i/o realitzar el lliurament de l'enviament.

D) No efectuar el lliurament de l'enviament i retenir-lo quan la prestació del servei s'hagi de cobrar a la destinació fins que LA COMPANYIA hagi rebut tots els imports deguts pel transport, drets de duanes, emmagatzematge, impostos i qualsevol altre càrrec o gravamen derivat de l'expedició de l'enviament de conformitat amb aquest contracte. EL REMITENT serà responsable del pagament de tots els imports reportats, incloses les despeses de devolució de l'enviament, en cas que es negui el pagament a la destinació.

E) Exercir el dret de retenció reconegut legalment.

3.2 PAGAMENT DEL SERVEI: Excepte en cas que s'hagi pactat expressament que la prestació del servei s'ha de cobrar a la destinació (Servei a ports deguts), EL REMITENT pagarà per endavant el preu assenyalat a les tarifes vigents, el qual no inclou IVA, IGIC, ni AIEM, així com cap altre impost, taxa, aranzel o despesa generada pel transport de l'enviament.

En les contractacions en línia no es podrà contractar el servei a ports deguts i el pagament s'haurà de realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, o bé en efectiu en el moment de la recollida del paquet.

El preu del servei es calcula d'acord amb el pes del paquet i/o la distància a la destinació. Si el REMITENT ha indicat un pes o altres dades errònies (i en tot cas en la contractació en línia), LA COMPANYIA podrà facturar la quantitat addicional que resulti del pes i/o la distància correcta. En cas d'un clar excés de pes, l'enviament podrà quedar retingut a la franquiciada fins que el remitent hagi abonat la diferència.

3.3 RECOLLIDA DEL PAQUET (PER A CONTRACTACIÓ EN LÍNIA): Per a enviaments contractats en línia, el REMITENT s'haurà de posar en contacte amb la franquícia que se li hagi comunicat en contractar el servei per tal de concretar l'hora de recollida si la que ha especificat a la confirmació no resultés adequada. En cas d'absència del REMITENT a l'hora pactada amb la franquícia, se li cobrarà el preu d'un trajecte des de la franquícia fins al domicili de recollida.

En cas que el DESTINATARI de l'enviament no pugui anar a recollir el seu enviament a la franquícia haurà d'autoritzar una altra persona i per això cal signar l'autorització disponible a aquest efecte.

3.4 RESTRICCIONS AL SERVEI: EL SERVEI NO ESTARÀ DISPONIBLE PER A LLIURAMENTS I RECOLLIDES EN LES ADRECES POSTALS QUE ES RELACIONEN A LA SEGÜENT ADREÇA WEB: Zones

MRW no assumirà responsabilitat alguna, ni estarà obligada a prestar el servei, en el cas que l’usuari, per error o per qualsevol altra circumstància, fent cas omís del present advertiment, introdueixi una de tals adreces postals com a lloc de recollida o destinació de l’enviament.

3.5 DESPATX de duana: Per als enviaments amb destinació a Canàries el preu del servei de transport no inclou el cost del despatx de duanes. El destinatari amb domicili a Canàries renúncia al dret a auto despatxar l'enviament reservant-se el transportista el dret a designar l'agent de duanes que hagi de realitzar el despatx de duanes. Les tarifes vigents amb l'agent que en cada moment s'estigui ocupant d'aquest despatx, apareixen publicades al web de MRW. EL REMITENT a la península s'obliga a respondre davant FITMAN (MRW) en cas d'incompliment del seu deure de comunicar al destinatari a Canàries les condicions imposades pel transportista respecte al despatx de duana a les Canàries, davant de qualsevol eventual reclamació que el destinatari arribés a formular per no haver rebut tal informació i no haver assumit ni la renúncia al autodespatx ni el dret del transportista d'escollir a l'agent de duanes que hagi d’ocupar-se del despatx de duanes, havent de deixar indemne a FITMAN o a la franquícia de MRW davant de qualsevol eventual reclamació del destinatari per tal motiu.

 

4. Límits de responsabilitat general

4.1 DANYS I PÈRDUES: En el supòsit que durant el seu transport terrestre l'enviament patís qualsevol dany o pèrdua imputable a LA COMPANYIA o a les empreses que han d'executar efectivament el transport, la responsabilitat de LA COMPANYIA no podrà ser superior a un terç de l'Indicador Públic d'Efectes Múltiples (IPREM)/dia per cada quilogram de pes brut de l'enviament fet malbé o perdut (aproximadament 6 euros, subjecte a les variacions de l'IPREM), excepte si el client ha assegurat la mercaderia amb alguna de les assegurances opcionals disponibles, ja que en aquest cas el límit de responsabilitat de LA COMPANYIA es basarà en la cobertura de la pòlissa contractada.

En el cas de transport multimodal s'aplicaran els límits de responsabilitat fixats a la normativa corresponent al tipus de transport en el trajecte del qual s'hagués produït el dany o pèrdua. Quan no es pugui determinar la fase del trajecte en la qual es va produir el dany o pèrdua, s'aplicaran els límits corresponents al transport terrestre.

4.1.1 CONTRACTACIÓ EN LÍNIA: Els enviaments contractats a través de la plataforma "yatelollevo" no es podran acollir a l'assegurança opcional, i el límit de responsabilitat de la COMPANYIA no podrà ser superior a un terç de l'Indicador Públic d'Efectes Múltiples (IPREM)/dia per cada quilogram de pes brut de l'enviament fet malbé o perdut (aproximadament 6 €, subjecte a les variacions de l'IPREM).

S'exceptuen els enviaments d'objectes determinats acollits a les tarifes promocionals i temporals "yatelollevo" (bicicletes, maletes, esquís, pals de golf, etc.) on la responsabilitat màxima de la COMPANYIA serà la que estableixin en cada cas les condicions particulars del servei yatelollevo.

4.1.2 LÍMITS GENERALS: Quan el valor real de l'enviament en el moment i lloc en el qual LA COMPANYIA el va rebre sigui inferior a la quantitat resultant d'aplicar els límits de responsabilitat dels apartats anteriors, segons el cas, la indemnització s'ajustarà a l'esmentat valor real, que no inclou la utilitat comercial o el valor especial de l'enviament que tingui per Al REMITENT o per a un tercer.

4.2 RETARD: En cas de retard en el lliurament de l'enviament el límit de responsabilitat serà el preu del transport. No obstant això, EL REMITENT podrà optar, segons el seu criteri, entre rebre la indemnització o realitzar un nou enviament amb les mateixes característiques - pel que fa a la seva natura, dimensions i pes - sense cap càrrec. LA COMPANYIA podrà establir les indemnitzacions addicionals que consideri adequades (cupons d'enviaments gratuïts, per exemple).

4.3 DECLINACIÓ DE RESPONSABILITAT: LA COMPANYIA no es responsabilitzarà dels danys emergents de caràcter indirecte o el lucre cessant que pugui patir EL REMITENT, el destinatari o un tercer, la qual cosa comprèn, amb caràcter enunciatiu no limitador, la pèrdua d'ingressos, imatge, beneficis, interessos, Clients, contractes, oportunitats de negoci i mercats.

LA COMPANYIA tampoc serà responsable en els casos següents:

A) Força major, cas fortuït i per qualsevol acció o omissió que estigui fora del seu control (com ara vagues, conflictes laborals, disturbis civils, actes bèl·lics, actes terroristes i altres circumstàncies anàlogues).

B) Danys o pèrdua derivats de la naturalesa o el vici propi de l'enviament i les alteracions a qualsevol tipus d'enregistrament.

C) Incompliment per part DEL REMITENT d'aquestes condicions generals, en especial de la clàusula 2 anterior. En concret, LA COMPANYIA no es responsabilitzarà dels danys o les pèrdues soferts per l'enviament com a conseqüència d'un embalatge deficient, la realització del qual correspongui a EL REMITENT d'acord amb l'apartat b) de la clàusula 2.1 d'aquest document.

D) Enviaments transportats per via aèria, marítima o amb control duaner que puguin patir retards per causes alienes a la COMPANYIA.

Quan els danys o la pèrdua de l'enviament siguin imputables a les empreses contractades per LA COMPANYIA per executar efectivament el transport, aquesta assumirà la responsabilitat de conformitat amb aquest contracte, sense perjudici del seu dret de reclamar contra aquest tercer que sigui el responsable efectiu dels danys o la pèrdua. Per tant, aquest responsable efectiu estarà emparat respecte EL REMITENT de la mateixa manera i amb els mateixos límits de responsabilitat establerts en aquest contracte.

5. Límit de responsabilitat en el servei de mascotes

En el servei de Mascotes el límit de responsabilitat màxima és de 1.000 €, que s'abonarà ÚNICAMENT en cas de defunció per asfixia a causa de cop de calor acreditat per necròpsia reglada realitzada per un veterinari col·legiat (en queda exclosa específicament l'asfixia com a conseqüència de l'excessiva densitat d'animals per embalum o a causa d'un embalatge inadequat aportat pel remitent; tampoc no es cobrirà l'estrès per transport, la hipotèrmia, la hipoglucèmia, ni qualsevol causa de caràcter infecto-contagiosa ni parasitària) que es produeixi des de la recepció de l'animal per part de LA COMPANYIA i fins al moment del seu lliurament a la destinació, cobertura que està inclosa amb el pagament del preu de cada enviament-mascota (un únic animal per embalum), prèvia acreditació justificada. S'ofereix la possibilitat de contractar una assegurança opcional abonant una prima sobre l'import diferencial existent entre la cobertura per asfixia ja inclosa (1.000 €) i el valor real a assegurar, prèvia acreditació justificada. Els enviaments-mascotes de dos o més animals per embalum així com els del Pla Amic sempre queden exclosos de qualsevol assegurança que pugui existir inclosa a la tarifa, tot i que es pot contractar voluntàriament l'assegurança opcional. El màxim per assegurar per expedició d'animals és de 6.000 €.

6. Reclamacions

En cas que l'enviament en el transport terrestre hagi sofert danys o pèrdues i aquests siguin manifests, EL DESTINATARI haurà de comunicar per escrit les seves reserves a LA COMPANYIA o als seus auxiliars en el moment del lliurament de l'enviament a la destinació. Si no fossin manifests, les reserves s'hauran de formular en el termini dels següents 7 dies naturals des del lliurament. En cas de retard, les reserves escrites s'hauran de formular en el termini de 21 dies des del dia següent al del lliurament de l'enviament al DESTINATARI. No s'acceptarà cap reclamació realitzada fora dels terminis esmentats ni si el REMITENT no ha complert prèviament les obligacions que li imposa aquest contracte. El termini general de prescripció de les accions derivades del contracte de transport terrestre és d'un any.

7. Lliurament de l'enviament a la destinació

El lliurament de l'enviament es realitzarà a l'adreça indicada com a lloc de destinació. Aquest es considerarà efectuat quan la persona capaç que es trobi en aquesta adreça accepti recollir l'enviament, sigui o no el destinatari que consta a l'albarà de recollida. Sempre que EL REMITENT ho sol•liciti, LA COMPANYIA li facilitarà la informació de lliurament mitjançant una comunicació del nom del receptor de l'enviament i de les dades de la data i hora del lliurament. EL REMITENT accepta com a prova de lliurament de l'enviament la signatura per part del receptor consignada bé en un exemplar d'aquest document o bé en un terminal mòbil, prova de la qual en podrà sol·licitar una còpia. No es lliuraran mercaderies a menors de 18 anys especialment si es tracta de begudes alcohòliques.

8. Impossibilitat de lliurament de l'enviament a la destinació

Quan l'enviament sigui refusat a la destinació o, per qualsevol altra causa que estigui fora del control de LA COMPANYIA o de les empreses que executen efectivament el transport, no pugui realitzar-se el lliurament de l'enviament, LA COMPANYIA, tan aviat com pugui, comunicarà AL REMITENT les circumstàncies que impedeixen el lliurament. En aquest cas, EL REMITENT l'haurà de contestar per escrit, en el termini màxim de quinze dies, a partir de la recepció de la comunicació esmentada, si vol recuperar l'enviament o si prefereix que es remeti a un altre lloc de destinació. Transcorregut el termini esmentat sense que EL REMITENT hagi exercit el seu dret, l'enviament serà tractat d'acord a allò que estableixi la norma legal aplicable en funció de la naturalesa i del tipus d'enviament. En qualsevol cas, correrà a càrrec DEL REMITENT, a més del pagament de la tarifa addicional corresponent, l'abonament de les despeses i costos ocasionats.

9. Cancel·lacions (per a contractacions en línia)

En cas que el REMITENT desitgi cancel·lar el seu enviament, s'haurà de posar en contacte amb la franquícia. Si el paquet ja s'ha recollit, quedarà retingut a la franquícia fins que el REMITENT el passi a recollir, o bé podrà sol·licitar a la franquícia que el transporti fins al seu domicili, amb el pagament dels ports corresponents.

Devolució del preu: si el pagament s'ha realitzat mitjançant targeta de crèdit, la devolució tindrà lloc després de 5-7 dies hàbils mitjançant abonament a la targeta. Si el pagament s'ha efectuat en efectiu, la devolució la realitzarà la Franquiciada quan el REMITENT reculli el paquet.

10. Documentació de l'enviament

EL REMITENT està obligat a subministrar amb anterioritat a l'acceptació de l'enviament tota la documentació i informació relativa a l'enviament que sigui necessària per a la realització del transport i, si s'escau, de tots els tràmits encomanats a LA COMPANYIA que cal realitzar abans del lliurament a la destinació. LA COMPANYIA no està obligada a examinar ni comprovar si l'esmentada documentació i informació és exacta o suficient. EL REMITENT es compromet a indemnitzar LA COMPANYIA per qualsevol dany, sanció, despesa o cost en els quals pugui incórrer per absència, insuficiència o irregularitat d'aquests documents o informacions.

11. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest contracte es regirà per la Llei espanyola. Per tractar qualsevol controvèrsia que pugui sorgir pel que fa a aquest contracte, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre procediment de resolució de controvèrsies que els pugui correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Justícia que siguin competents de conformitat amb allò disposat a la norma espanyola vigent que sigui d'aplicació.

12. Cupons Gratuits

Informem a tots els nostres clients que, a partir del proper dia 31/03/2016 no s'acceptaran "Cupons Gratuïts", en els quals no s'inclogui data de caducitat dels mateixos, ja que aquests van ser emesos abans de l'any 2012.

Actualment, la data de caducitat dels cupons és de dos mesos des de la concessió dels mateixos, sent el període transcorregut de l'emissió en l'any 2012 fins al 31/03/2016 data màxima d'utilització, un temps prou extens per a l'ús de cupons en els quals no consti data de caducitat.

Durant la Campanya de Nadal 2017, que comprèn des del 24 de Novembre al 5 de Gener (ambdós inclosos), ÚNICAMENT s'indemnitzarà amb cupons gratuïts les DEMORES dels Serveis Premium, que inclou els Serveis (U830, U10, U12, U14, Bag14, Doc14, Uhoy, BagHoy, Ecommerce Trams Horaris i Ecommerce Same Day).

CLIENTE ABONADO GRAN CUENTA  
SERVICIOS DEMORAS PÉRDIDAS/ROBO
URGENTE HOY 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 8:30 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 10 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 12 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 14 3 Cupones 5 cupones
URGENTE BAG HOY 3 Cupones 5 cupones
URGENTE BAG 14 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE TRAMOS 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE SAME DAY 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 19 3 Cupones 5 cupones
URGENTE BAG19 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE 1 Cupón 5 cupones
ENVÍOS GRATUITOS 1 Cupón 1 cupón
ENVÍOS SOLIDARIOS 1 Cupón 1 cupón
BUROFAX Sin Cupones Devolución de Portes
YATELOLLEVO 1 Cupón * Seguro disponible
ORIGEN Y/O DESTINO MADEIRA Y/O AZORES Sin Cupones Devolución de Portes

CLIENTE ABONADO SECTORIAL  
SERVICIOS DEMORAS PÉRDIDAS/ROBO
URGENTE HOY 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 8:30 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 10 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 12 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 14 3 Cupones 5 cupones
URGENTE BAG HOY 3 Cupones 5 cupones
URGENTE BAG 14 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE TRAMOS 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE SAME DAY 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 19 3 Cupones 5 cupones
URGENTE BAG19 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE 1 Cupón 5 cupones
ENVÍOS GRATUITOS 1 Cupón 1 cupón
ENVÍOS SOLIDARIOS 1 Cupón 1 cupón
BUROFAX Sin Cupones Devolución de Portes
YATELOLLEVO 1 Cupón * Seguro disponible
ORIGEN Y/O DESTINO MADEIRA Y/O AZORES Sin Cupones Devolución de Portes

RESTO CARTERA (ABONADO Y OPEN)  
SERVICIOS DEMORAS PÉRDIDAS/ROBO
URGENTE HOY 5 Cupones 7 cupones
URGENTE 8:30 5 Cupones 7 cupones
URGENTE 10 5 Cupones 7 cupones
URGENTE 12 5 Cupones 7 cupones
URGENTE 14 5 Cupones 7 cupones
URGENTE BAG HOY 5 Cupones 7 cupones
URGENTE BAG 14 5 Cupones 7 cupones
E-COMMERCE TRAMOS 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE SAME DAY 3 Cupones 5 cupones
URGENTE 19 3 Cupones 5 cupones
URGENTE BAG19 3 Cupones 5 cupones
E-COMMERCE 1 Cupón 5 cupones
ENVÍOS GRATUITOS 1 Cupón 1 cupón
ENVÍOS SOLIDARIOS 1 Cupón 1 cupón
BUROFAX Sin Cupones Devolución de Portes
YATELOLLEVO 1 Cupón * Seguro disponible
ORIGEN Y/O DESTINO MADEIRA Y/O AZORES Sin Cupones Devolución de Portes

* Si ha sido contratado. En caso contrario según CTTM/IPREM o garantía voluntaria.

INCLUIDO EN EL CUPÓN GRATUITO
Servicio Urgente 14 Hasta 5 kg. en Andorra, España peninsular, Gibraltar y Portugal, hasta 2 kg. si el origen o destino es Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla o hasta 100 cm. (sumando alto + largo + ancho).

NO INCLUIDO EN EL CUPÓN GRATUITO
Plus distancia recogida y entregas Se aplicará cargo de kilometraje en entregas, a más de 15 km. de la distancia de la población de entrega de la Franquicia MRW más cercana.
Suplemento combustible MRW aplicará un suplemento en todos sus envíos, que estará basado en los precios medios mensuales del combustible diesel, que con un decalaje de dos meses publica mensualmente la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Gestión aduanera DUA Todos los cargos adicionales por la gestión de estos envíos están sujetos a posibles variaciones aduaneras, consulte con su oficina MRW.
Seguro Consulte disponibilidad y condiciones con su oficina MRW.
Confirmación inmediata de entrega / Recogida Cargo por expedición por confirmación de recogida y/ o por confirmación de entrega. Prestación no disponible en envíos con origen/destino Andorra, Gibraltar y Portugal.
Gestión en la entrega Cargo adicional para aquellos envíos que requieran tramitación. Consulte tipo de gestión con su oficina MRW.
Comisión Adelantos / Reembolsos La comisión en los envíos con Reembolsos podrá ser pagada en origen o en destino, independientemente de quien pague el transporte de los envíos.

13. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals que vostè ens proporcioni com a REMITENT, així com les del DESTINATARI dels enviaments, s'inclouran en un fitxer titularitat i responsabilitat de FITMAN, S.L., societat franquiciadora del grup MRW, així com de la societat franquiciada d'MRW a la qual es lliura el paquet per al seu enviament, amb la finalitat de realitzar la gestió dels serveis de transport contractats i la gestió comptable i administrativa de Clients. Les dades personals obtingudes del REMITENT i les del DESTINATARI es cediran a empreses del Grup MRW (incloses les de les empreses franquiciades que necessàriament hagin d'accedir a les dades per prestar el servei de transport) exclusivament per al compliment de les finalitats esmentades a dalt.

Així mateix, les dades del REMITENT es tractaran amb la finalitat de realitzar enquestes per tal de millorar els serveis i la seva qualitat, així com per mantenir-lo informat per via postal, telefònica i/o electrònica, sobre els serveis i promocions del Grup MRW relacionats amb el sector de transports i activitats connexes (comunicacions comercials). Com a conseqüència, El REMITENT consent expressament que les seves dades personals proporcionades puguin utilitzar-se per a les finalitats indicades.

FITMAN S.L., amb domicili social a Polígono Industrial El Oliveral, Sub Polígono II, parcela número 13, 46190 Ribarroja de Turia (Valencia) serà el responsable de tractar les dades per a les finalitats esmentades a dalt. El REMITENT podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic a l'adreça lopd@mrw.es, o per carta enviada a FITMAN, S.L., a l'adreça postal indicada anteriorment, adjuntant còpia del seu DNI o passaport.

MRW garanteix la confidencialitat dels enregistraments o dades rebudes per telèfon d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Aquestes dades seran recollides i tractades en el fitxer ‘relacions i contactes’ del qual el responsable és el Grup MRW i seran objecte de tractament per a la gestió de la seva sol·licitud, de les relacions i contactes i per a estudis de qualitat.

Així mateix li informem que les seves dades personals podran ser comunicades a altres departaments i a les empreses del grup per gestionar la seva sollicitud.

En cas que desitgi exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podrà fer-ho dirigint-se a: lopd@mrw.es , acompanyant còpia del seu DNI.